Home » Blogi » Uusi AutoTeddy liiketoimintamalli hankintatoimen menetelmin

Uusi AutoTeddy liiketoimintamalli hankintatoimen menetelmin

Allekirjoittaneen liiketoimintakenttä on viimeisen puolen vuoden aikana saanut uutta perspektiiviä, kun olen tiimini kanssa rakentaneet uutta liiketoimintakonseptia AutoTeddy.fi:tä. Hankintatoimen- ja autoliiketoiminnan ison kuvan linkittymisen perspektiivi sekä käytännön tekeminen on tuonut myös lisäsyvyyttä hankintatoimen kannattavuusvaikutuksien tunnistamiseen ja realisoimiseen.

Hankintatoimen tuleminen siirtyy, mutta sen aika on vielä..

Hankintatoimen osaamisesta on ollut hyötyä selkeästi niin uuden liiketoimintamallin rekrytointiasioissa, kuin uusien liiketoimintakumppanien valinnassa ja arvioinnissa. Hankintatoimen linkittämisellä liiketoiminnan eri osa-alueille on paljon kehittämispotentiaalia liiketoiminnan kannattavuuden rakentamisessa. Prosessien- ja kustannusten tehokkuuteen panostetaan automaattisesti linkittäessä hankintatoimen menetelmät päätöksentekoon. Liiketoiminnan kustannuksista hankinnat muodostavat, jopa 70-80%, joten kustannusvaikutukset ovat merkittävät. Lähtökohtana AutoTeddyn osalta on ollut rakentaa liiketoimintaa hankintatoimen periaattein ja siten varmistaa kustannustehokkaan ja suunnitellun perustan liiketoiminnalle.

Kustannusten seuranta on edelleen pinnalla, mutta ollaanko kaikkia keinoja säästöihin tunnistettu?

Kokonaiskustannusten vähentämisen lisäksi, operatiivisen toiminnan tehokkuutta voidaan tehostaa toimittajakentän vahvemmalla että perusteellisella valinnalla ja johtamisella. Tarkkaan valitut yhteistyökumppanit ja toimittajat mahdollistavat tulevaisuuden tuote- ja palvelukonseptien kehittämisen ja tarjoamisen asiakkaille. Myös tehokkaat prosessit ja oikeat kumppanit käytännön tekemisessä varmistavat nopean reagoimisen muuttuvien markkinoiden kilpailuasetelmiin. Erityisen tärkeää AutoTeddyjen muutoskyvykkyydessä on matala kustannusrakenne ja ennakkoon tarkkaan mietityt ja kuvatut prosessit, johon hankintatoimen menetelmät tarjoavat parhaat työkalut. Ennakkoon mietittyjen prosessien kehittäminen ja muuttaminen ovat helpompaa alati muuttuvilla markkinoilla.

Voiko hankintatoimella muuttaa autoalan maailmaa..?

Monesti organisaatioissa hankintatoimen tehtävät nähdään ostamisen perustehtävinä, jonka avulla ostetaan organisaatioissa tuotteita ja palveluita ydinliiketoiminnan tarpeisiin. Tätä tehtävää varmistamaan palkataan organisaatiossa ostajat, jotka käyvät jatkuvaa ja välillä hallitsematontakin tasapainoilua toimittajien sopivan määrän, hintakilpailutuksen ja toimituskyvyn välillä. Toiminnan tehottomuuden tilaa pitää entisellään hankintaprosessien tehottomuus, jonka avulla toimittajarajapinnan johtamista ja operatiivisen toiminnan resurssointia ei osata suorittaa. Prosessit mahdollistavat ohiostojen ja uusien tehottomien toimittajasuhteiden perustamisen, eli hukan tuottamisen. Tämä johtaa operatiivisen toiminnan tehottomuuteen ja päällekkäisten rutiinien jatkuvaan tekemiseen ja lisääntymiseen.

Organisaation ostotoiminnan kehittämisen tasoja on monia..

Perinteisessä organisaatioiden sisäisessä hankintatoiminnan kehittämisessä ei osata ilman hankintatoimen ymmärrystä ottaa kantaa ostotoiminnan tai varsinkaan strategisemman hankintatoimen prosessien kehittämiseen. Perinteisillä Cost Management -palveluilla päästään nopeisiin ja lyhyen ajan säästöihin, mutta rakenteellista muutosta sillä ei valitettavasti saada aikaan. Pelkkien osto- ja sopimusehtojen kilpailuttaminen ei tuo pitkäaikaista ja rakenteellista muutosta/kannattavuutta. Se että olisiko tähän rakenteelliseen muutoksen syytä ottaa kantaa niin sitä voi jokainen miettiä! Niin kuten alussa kerron niin hankinnat käsittävät organisaation liiketoiminnan kustannuksista jopa 80%. On siis hyvä ymmärtää, että hankintatoimen menetelmin avaintehtäviä on ns. hukan poisto. Hukkaa ovat mm. ylivarastot, odotusajat, tarpeeton materiaalin käsittely ja kuljetus, virheiden korjaaminen, ylimääräiset liikkeet/askeleet, virheelliset tilaukset, ylituotanto, henkilöstön osaamisen käyttämättömyys ja muutosvastarinta eli usein näkymättömänä vaikuttavat aika- ja kustannussyöpöt.

Voidaanko liiketoimintaprosesseja luoda hankintatoimeen peilaten?

Joskus on parempi tehdä ensin itse käytännössä ja sen jälkeen aloittaa vasta neuvominen.

Voin käytännön kokemuksen rintaäänellä sanoa, että liiketoimintaprosessien ja käytännön liiketoiminnan suunnittelu toimitusketjun näkökulmasta ja prosessien johtamisen näkökulmalta varmistaa laadukkaan lopputuotteen/palvelun ja sen oikea-aikaisen toimittamisen asiakkaille. Olen huomannut ja käytännössä todistanut, että asiakastyytyväisyyden perustana onkin myyntilupausten pitäminen tuotteiden ja palveluiden toimitusvaiheessa. Tähän et voi päästä ja olla palveluprosessin toimivuudesta varma, jos et tunne prosesseja, tekemistä ja niiden osa-alueita hoitavien toimittajien ja henkilöiden kyvykkyyksiä.

Monella toimialalla puhutaan digitalisaatiosta ja uudesta sähköisestä maailmasta, markkinoista. Milloin on aika muutoksen?

Autoalalla vahvasti roolia nostavan sähköiset kaupankäyntimallit ja uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat nopeat yhteydet ja läpinäkyvyyden kehittämiseen toimitusketjussa. Puutteet ja virheet toimitusketjussa ja sen prosessin osa-alueilla tulevat entistä paremmin läpinäkyväksi. Tämä jos mikä on olennaista jos halutaan tarjota niin läpinäkyvää, kuin kustannustehokasta palvelua. Hukasta ja yliresurssoinnista ei haluta asiakkaiden keskuudessa enää maksaa, ei edes autokaupassa! Uutta liiketoimintamallia rakennettaessa yhteiset ja läpinäkyvät prosessit toimitusketjussa, ydinliiketoiminnan että toimintaan tukevien toimintojen osalta varmistavat toiminnan kehittymisen ja johtamisen. Toimittajayhteistyön luomat yhteiset kehittymisen tavoitteet varmistavat oikea-aikaisen palvelujen toimittamisen ja asiakastyytyväisyyden. Tämä jos mikä varmistaa tulevaisuuden organisaatioiden menestymisen.

Hankintatoimen sitominen liiketoimintamekanismeihin tuottaa hyvää melkein itsestään..

Hankintatoimen prosessien sitomisella liiketoiminnan prosesseihin ja käytännön tekemiseen saadaan aikaan sivutuotteena toiminnan laadun paranemista. Laadun paraneminen ja asiakastyytyväisyys näkyvät suoraan liiketoiminnan kannattavuudessa. Heikon laadun vaikutus kannattavuuteen on merkittävä ja sitä suurempi mitä suuremmasta liiketoiminnasta/liikevaihdon organisaatiosta puhutaan.

Toimittajamäärät korreloivat suoraan kustannuksiin, mutta toisaalta huonosti valitut ja johdetut toimittajat saattavat pahimmillaan vaarantaa koko liiketoiminnan. Ei ole siis ihan sama millä toimintamallilla toimittajia ”rekrytoidaan” hoitamaan toimitus- ja palvelutarpeita. Edelleen varsinkin autoalalla toimivien organisaatioiden keskuudessa oleva perinteinen keino varautua kysynnän muutoksiin on ylivarastointi. Myös suurien toimittajamäärien uskotaan pienentävän liiketoiminnan riskejä, vaikka todellisuus on aivan toinen.

Valitettavasti on todettava, että ylisuuret varastot vääristävät asiakaskysyntää toimittajien suuntaan ja hidastavat toiminnasta syntyvien ongelmien esiintuloa ja poistamista. Liiketoiminnan rakentaminen hankintatoimen menetelmin varmistaa toimivan yhteistyön toimittajien. Hankintatoimen avulla voidaan rajattua ja tarkkaan valittua toimittajarajapintaa johtaa läpinäkyvästi ja alentaa selkeästi liiketoiminnan kokonaiskustannuksia. Mikä parasta vapautuvat resurssit mahdollistavat järkevien ja liiketoimintaa edelleen kehittävien investointien tekemisen.

The truth is out there..

Innovaatiot löytyvät vain ns. out of box -ajattelutavasta ja toimittajarajapinnan ottamisesta vahvasti uuden liiketoimintamallin kehittämiseen mukaan. Toimittajien kanssa tehtävä kehitysyhteistyö jo liiketoiminnan aikaisessa suunnitteluvaiheessa vähentää virheiden ja turhan työajan käyttämistä, eli hukan tekemistä. Toimittajien osaamisen sitominen ja hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen sitouttaa kumppaneita yhteisiin tavoitteisiin. Uusien innovaatioiden avulla voidaan tunnistaa olemassa oleviin prosesseihin uusia tekemisen malleja, jotka vaikuttavat positiivisesti kustannusrakenteen muutoksiin. Hankintatoimen menetelmien ja prosessien avulla toimittajilta saadaan sellaista uutta osaamista, jota ei omassa ”talossa” välttämättä ole olemassa. Uudet liiketoiminta-alueet löytyvät ja kehittyvät yhteistyössä juuri innovatiivisten toimittajien kanssa, kun uskalletaan kyseenalaistaa markkinoiden nykytilan tekemistä.

Aina viimekädessä kaikessa toiminnan kehittämisessä on tarkoitus päästä siihen tärkeimpään, eli asiakastyytyväisyyteen!

Kuten jo aikaisemmin totesin, niin jokaisen organisaation elinehto on asiakastyytyväisyys. Liiketoimintaa voidaan isossa kuvassa peilata hankintatoimen näkökulmalta toimitusketjuun. Käytännössä ydinliiketoiminnan palvelu-/tuotantoprosessia voidaan verrata toimitusketjuun, jota hankintatoimen näkökulmalta voidaan kehittää prosessin osa-alueiden yksittäisessä tekemisessä. Strategiset kumppanit ovat yhteisrintamassa suunnittelemassa ja palvelemassa loppuasiakasta. Liiketoiminnan kasvu syntyy uusien innovaatioiden kautta. Toimittajakenttä on tärkeimpiä innovaation lähteitä ja yrityksen yhtenä tavoitteen tulisikin olla toimittajilleen haluttava asiakas eikä siis pelkästään toimia pelkkänä laskutusasiakkaana.

Me Tenderit Oy:n ja xTeddy Oy:n osalta haluamme tulevaisuudessa olla haluttu kumppani myös toimittajille, jolloin hyödyt molemmin puolin kertaantuvat ja uudet innovaatiot toteutuvat palvelemaan markkinoita.

Hankintatoimen mallien toimivuuden todisteena on uusi liiketoimintamalli AutoTeddy.fi

Käythän tutustumassa Tenderit Oy:n tiimin viimeisimpään projektiin luoda uusi AutoTeddy.fi vaihtoautoliiketoimintamalli hankintatoimen menetelmiin peilaten. Olemme oppineet AutoTeddy-matkalla paljon ja uskallan väittää, että lisähyödyt juuri teidän organisaation liiketoiminnan kehittämiseen hankintatoimen menetelmin ovat entisestään vahvistuneet. Siitä osoituksena uudet mahtavat toimittajakumppanit ja pehmeät karhukumppanimme AutoTeddyt!

Aloitetaan yhteistyömme hankinta-analyysillä, jonka avulla voimme konkretisoida helpoiten kehitys- ja säästökohteet. Soita minulle niin kerron lisää niin AutoTeddyn myynti- ja ostopalveluista, kuin Tenderit hankintatoimen palveluihin.