Home » Blogi

Uusi tilikausi, uudet kujeet

Useammalla edellinen tilikausi alkaa olla pikku hiljaa paketissa. Alkaneen tilikauden kehittämistoimenpiteet on suunniteltu jo viime vuoden aikana, mutta kustannussäästöjen tavoittelu yrityksissä on jatkuvaa, tarkoitetaanpa tällä tiukkaa kulukuria tai kilpailutettujen sopimuksien hyödyntämistä. Kokonaisuuden tarkastelu ja volyymien tunnistaminen auttavat tekemään asioita tehokkaammin ja paremmin. Edellisin tilikauden perusteellinen tarkastelu on näin ollen aiheellista.

PERUSTEELLINEN OSTOANALYYSI SÄÄSTÖJEN PERUSTANA

Jos yrityksessänne ei ole tehty hankintatoimen menetelmin ostoanalyysiä, niin voimme auttaa teitä tunnistamaan säästöjen kohteet ostoanalyysin avulla. Tämä on myös oiva mahdollisuus tarkistaa, että onko jo tehdyt kehittämiset tehty kokonaisuutta hyödyntäen. Analyysin avulla tunnistamme mahdolliset ohioston kohteet ja ylimääräiset ostokanavat.

Käymme ostoanalyysissamme kalenterivuoden/tilikauden ostot (kulut) läpi perinpohjin. Tämä tarkoittaa paljon muuta kuin pelkkien kulutilien loppusummien yhteen laskemista. Ostoja tarkastellaan toimittajanäkökulmasta ja luomamme tuote- ja palvelukategorialuokittelun avulla että peilaten näitä tehtyihin kulutilikirjauksiin.

1. Oletko viime aikoina tarkastellut organisaationne tilikarttaa ja todennut, kuinka se on myös kasvanut yrityksenne kasvun mukana?
2. Tiedätkö, kuinka monelle toimittajalle ostovolyymianne jaetaan?

OSTOANALYYSIN HYÖDYT

Ostoanalyysimme antaa näihin vastauksen ja pelkästään turhien palveluntarjoajien ja toimittajien karsiminen tuo sinulle säästöjä taloushallinnon puolella sekä operatiivisessa työssä työajan vapautumisena. Ostovolyymien tunnistaminen ja keskittäminen kyvykkäille toimijoille antaa työkalut neuvottelemaan paremmat ostoehdot.

Valmiita puitesopimuksia tarjoavien säästöt tuovat pikavoittoja, mutta varsinaisia pitkäaikaisia toiminnan kehittymisen hyötyjä näillä harvoin saavutetaan.

 • Tiedät mihin vuoden ostot (kulut) faktisesti ovat menneet
 • Kuinka monelle toimittajalle / palveluntarjoajalle rahavirtoja organisaatiossa jaetaan
 • Kategoria/alikategoria että toimittaja- ja palveluntarjoajakohtaiset €-ostovolyymit
 • Tunnistat virhekirjaukset väärille kustannustileille
 • Tunnistat mahdolliset tilikartan turhat ja toiminnan läpinäkyvyyttä haittaavat tilit

Huom. ostoanalyysimme ei rasita organisaatiotanne kuin ainoastaan ostomateriaalin toimittamisen osalta.

TARJOUS

Tarjoamme perusteellista hankintatoimen menetelmin tehtävää ostoanalyysiamme seuraavasti liikevaihtoluokittain.

alle 80 M€ liikevaihdon yritykset

7970€
alv 0

81 – 150 M€ liikevaihdon yritykset

9970€
alv 0

Otetaan uudet kujeet käyttöön ja tehdään uudet suuntamerkit entistä kannattavamman liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Tenderit

Kustannussäästöillä kilpailuetua

Kustannussäästöillä kilpailuetua

Perinteinen yritysstrategian suunnittelu kulkee polkua strateginen tavoite – kuinka saavutamme sen – ja mitä kyvykkyyksiä/osaamista tarvitsemme. Tämä blogi käsittelee strategiaprosessin viimeistä osaa: kyvykkyyksiä. Tyypillinen jako kyvykkyyksien osalta on “core” eli ydintoiminnot, ja “non-core” eli tukitoiminnot. Tukitoimintojen tehokas hallinta liittyy strategian toimeenpanoon, koska se vapauttaa resursseja ydinasioihin. Resurssit eivät ole pelkästään raha vaan myös ihmiset, aika ja materiaalit. Yritykset ovat entistä enemmän siirtyneet käyttämään tukitoimintoja palveluna, usein yhdeltä luukulta, jotta rajapinta yrityksen ydinprosesseihin olisi mahdollisimman selkeä.

Tukitoimintojen organisointi palveluiksi voi olla joko yrityksen sisäinen toimintamalli tai ulkoinen kumppani joka tarjoaa nämä palvelut. Monet yritykset ovat päätyneet ns. “palvelukeskus”-malliin, jossa keskitetty funktio tarjoaa tukitoiminnot yhden luukun periaatteella organisoituna prosessien mukaan. Tyypillisiä prosesseja ovat HR, IT, talous ja osto-organisaatio. Keskittämällä nämä palvelut saadaan suoraviivaistettua prosesseja, kohennettua tehokkuutta ja pienennettyä kustannuksia.

Tenderit Oy on epäsuoran hankinnan toimintamalleihin ja prosesseihin erikoistunut yhtiö. Tenderit tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kartoittaa nykyiset osto-organisaation kustannukset, tuottaa benchmark-analyysin ja arvion siitä miten osto-organisaatiota voisi kehittää. Suoritettu analyysi voidaan linkittää yrityksen strategiaan ja arvioida säästöpotentiaalia koko yrityksen tasolla. Tyypillisesti keskittämällä hankinnat saadaan -30% säästöt epäsuorista kustannuksista. Tenderit käyttää kokenutta strategiakonsulttiapua suorittaessaan tämän analyysin, jotta saadaan strategia, liiketoiminta, ja hankintojen näkemykset käytyä läpi yhdellä kertaa. Tämä on myös tehokas tapa tuottaa kokonaisvaltainen näkymä yritysjohdon tarpeisiin. Analyysin kesto keskisuurelle yritykselle olisi 2-4 viikkoa ja perustuu aiempiin tehtyihin analyyseihin ja kokemuksiin hankinnoista.

Jussi Järvinen

Tenderit

Uusi AutoTeddy liiketoimintamalli hankintatoimen menetelmin

Allekirjoittaneen liiketoimintakenttä on viimeisen puolen vuoden aikana saanut uutta perspektiiviä, kun olen tiimini kanssa rakentaneet uutta liiketoimintakonseptia AutoTeddy.fi:tä. Hankintatoimen- ja autoliiketoiminnan ison kuvan linkittymisen perspektiivi sekä käytännön tekeminen on tuonut myös lisäsyvyyttä hankintatoimen kannattavuusvaikutuksien tunnistamiseen ja realisoimiseen.

Hankintatoimen tuleminen siirtyy, mutta sen aika on vielä..

Hankintatoimen osaamisesta on ollut hyötyä selkeästi niin uuden liiketoimintamallin rekrytointiasioissa, kuin uusien liiketoimintakumppanien valinnassa ja arvioinnissa. Hankintatoimen linkittämisellä liiketoiminnan eri osa-alueille on paljon kehittämispotentiaalia liiketoiminnan kannattavuuden rakentamisessa. Prosessien- ja kustannusten tehokkuuteen panostetaan automaattisesti linkittäessä hankintatoimen menetelmät päätöksentekoon. Liiketoiminnan kustannuksista hankinnat muodostavat, jopa 70-80%, joten kustannusvaikutukset ovat merkittävät. Lähtökohtana AutoTeddyn osalta on ollut rakentaa liiketoimintaa hankintatoimen periaattein ja siten varmistaa kustannustehokkaan ja suunnitellun perustan liiketoiminnalle.

Kustannusten seuranta on edelleen pinnalla, mutta ollaanko kaikkia keinoja säästöihin tunnistettu?

Kokonaiskustannusten vähentämisen lisäksi, operatiivisen toiminnan tehokkuutta voidaan tehostaa toimittajakentän vahvemmalla että perusteellisella valinnalla ja johtamisella. Tarkkaan valitut yhteistyökumppanit ja toimittajat mahdollistavat tulevaisuuden tuote- ja palvelukonseptien kehittämisen ja tarjoamisen asiakkaille. Myös tehokkaat prosessit ja oikeat kumppanit käytännön tekemisessä varmistavat nopean reagoimisen muuttuvien markkinoiden kilpailuasetelmiin. Erityisen tärkeää AutoTeddyjen muutoskyvykkyydessä on matala kustannusrakenne ja ennakkoon tarkkaan mietityt ja kuvatut prosessit, johon hankintatoimen menetelmät tarjoavat parhaat työkalut. Ennakkoon mietittyjen prosessien kehittäminen ja muuttaminen ovat helpompaa alati muuttuvilla markkinoilla.

Voiko hankintatoimella muuttaa autoalan maailmaa..?

Monesti organisaatioissa hankintatoimen tehtävät nähdään ostamisen perustehtävinä, jonka avulla ostetaan organisaatioissa tuotteita ja palveluita ydinliiketoiminnan tarpeisiin. Tätä tehtävää varmistamaan palkataan organisaatiossa ostajat, jotka käyvät jatkuvaa ja välillä hallitsematontakin tasapainoilua toimittajien sopivan määrän, hintakilpailutuksen ja toimituskyvyn välillä. Toiminnan tehottomuuden tilaa pitää entisellään hankintaprosessien tehottomuus, jonka avulla toimittajarajapinnan johtamista ja operatiivisen toiminnan resurssointia ei osata suorittaa. Prosessit mahdollistavat ohiostojen ja uusien tehottomien toimittajasuhteiden perustamisen, eli hukan tuottamisen. Tämä johtaa operatiivisen toiminnan tehottomuuteen ja päällekkäisten rutiinien jatkuvaan tekemiseen ja lisääntymiseen.

Organisaation ostotoiminnan kehittämisen tasoja on monia..

Perinteisessä organisaatioiden sisäisessä hankintatoiminnan kehittämisessä ei osata ilman hankintatoimen ymmärrystä ottaa kantaa ostotoiminnan tai varsinkaan strategisemman hankintatoimen prosessien kehittämiseen. Perinteisillä Cost Management -palveluilla päästään nopeisiin ja lyhyen ajan säästöihin, mutta rakenteellista muutosta sillä ei valitettavasti saada aikaan. Pelkkien osto- ja sopimusehtojen kilpailuttaminen ei tuo pitkäaikaista ja rakenteellista muutosta/kannattavuutta. Se että olisiko tähän rakenteelliseen muutoksen syytä ottaa kantaa niin sitä voi jokainen miettiä! Niin kuten alussa kerron niin hankinnat käsittävät organisaation liiketoiminnan kustannuksista jopa 80%. On siis hyvä ymmärtää, että hankintatoimen menetelmin avaintehtäviä on ns. hukan poisto. Hukkaa ovat mm. ylivarastot, odotusajat, tarpeeton materiaalin käsittely ja kuljetus, virheiden korjaaminen, ylimääräiset liikkeet/askeleet, virheelliset tilaukset, ylituotanto, henkilöstön osaamisen käyttämättömyys ja muutosvastarinta eli usein näkymättömänä vaikuttavat aika- ja kustannussyöpöt.

Voidaanko liiketoimintaprosesseja luoda hankintatoimeen peilaten?

Joskus on parempi tehdä ensin itse käytännössä ja sen jälkeen aloittaa vasta neuvominen.

Voin käytännön kokemuksen rintaäänellä sanoa, että liiketoimintaprosessien ja käytännön liiketoiminnan suunnittelu toimitusketjun näkökulmasta ja prosessien johtamisen näkökulmalta varmistaa laadukkaan lopputuotteen/palvelun ja sen oikea-aikaisen toimittamisen asiakkaille. Olen huomannut ja käytännössä todistanut, että asiakastyytyväisyyden perustana onkin myyntilupausten pitäminen tuotteiden ja palveluiden toimitusvaiheessa. Tähän et voi päästä ja olla palveluprosessin toimivuudesta varma, jos et tunne prosesseja, tekemistä ja niiden osa-alueita hoitavien toimittajien ja henkilöiden kyvykkyyksiä.

Monella toimialalla puhutaan digitalisaatiosta ja uudesta sähköisestä maailmasta, markkinoista. Milloin on aika muutoksen?

Autoalalla vahvasti roolia nostavan sähköiset kaupankäyntimallit ja uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat nopeat yhteydet ja läpinäkyvyyden kehittämiseen toimitusketjussa. Puutteet ja virheet toimitusketjussa ja sen prosessin osa-alueilla tulevat entistä paremmin läpinäkyväksi. Tämä jos mikä on olennaista jos halutaan tarjota niin läpinäkyvää, kuin kustannustehokasta palvelua. Hukasta ja yliresurssoinnista ei haluta asiakkaiden keskuudessa enää maksaa, ei edes autokaupassa! Uutta liiketoimintamallia rakennettaessa yhteiset ja läpinäkyvät prosessit toimitusketjussa, ydinliiketoiminnan että toimintaan tukevien toimintojen osalta varmistavat toiminnan kehittymisen ja johtamisen. Toimittajayhteistyön luomat yhteiset kehittymisen tavoitteet varmistavat oikea-aikaisen palvelujen toimittamisen ja asiakastyytyväisyyden. Tämä jos mikä varmistaa tulevaisuuden organisaatioiden menestymisen.

Hankintatoimen sitominen liiketoimintamekanismeihin tuottaa hyvää melkein itsestään..

Hankintatoimen prosessien sitomisella liiketoiminnan prosesseihin ja käytännön tekemiseen saadaan aikaan sivutuotteena toiminnan laadun paranemista. Laadun paraneminen ja asiakastyytyväisyys näkyvät suoraan liiketoiminnan kannattavuudessa. Heikon laadun vaikutus kannattavuuteen on merkittävä ja sitä suurempi mitä suuremmasta liiketoiminnasta/liikevaihdon organisaatiosta puhutaan.

Toimittajamäärät korreloivat suoraan kustannuksiin, mutta toisaalta huonosti valitut ja johdetut toimittajat saattavat pahimmillaan vaarantaa koko liiketoiminnan. Ei ole siis ihan sama millä toimintamallilla toimittajia ”rekrytoidaan” hoitamaan toimitus- ja palvelutarpeita. Edelleen varsinkin autoalalla toimivien organisaatioiden keskuudessa oleva perinteinen keino varautua kysynnän muutoksiin on ylivarastointi. Myös suurien toimittajamäärien uskotaan pienentävän liiketoiminnan riskejä, vaikka todellisuus on aivan toinen.

Valitettavasti on todettava, että ylisuuret varastot vääristävät asiakaskysyntää toimittajien suuntaan ja hidastavat toiminnasta syntyvien ongelmien esiintuloa ja poistamista. Liiketoiminnan rakentaminen hankintatoimen menetelmin varmistaa toimivan yhteistyön toimittajien. Hankintatoimen avulla voidaan rajattua ja tarkkaan valittua toimittajarajapintaa johtaa läpinäkyvästi ja alentaa selkeästi liiketoiminnan kokonaiskustannuksia. Mikä parasta vapautuvat resurssit mahdollistavat järkevien ja liiketoimintaa edelleen kehittävien investointien tekemisen.

The truth is out there..

Innovaatiot löytyvät vain ns. out of box -ajattelutavasta ja toimittajarajapinnan ottamisesta vahvasti uuden liiketoimintamallin kehittämiseen mukaan. Toimittajien kanssa tehtävä kehitysyhteistyö jo liiketoiminnan aikaisessa suunnitteluvaiheessa vähentää virheiden ja turhan työajan käyttämistä, eli hukan tekemistä. Toimittajien osaamisen sitominen ja hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen sitouttaa kumppaneita yhteisiin tavoitteisiin. Uusien innovaatioiden avulla voidaan tunnistaa olemassa oleviin prosesseihin uusia tekemisen malleja, jotka vaikuttavat positiivisesti kustannusrakenteen muutoksiin. Hankintatoimen menetelmien ja prosessien avulla toimittajilta saadaan sellaista uutta osaamista, jota ei omassa ”talossa” välttämättä ole olemassa. Uudet liiketoiminta-alueet löytyvät ja kehittyvät yhteistyössä juuri innovatiivisten toimittajien kanssa, kun uskalletaan kyseenalaistaa markkinoiden nykytilan tekemistä.

Aina viimekädessä kaikessa toiminnan kehittämisessä on tarkoitus päästä siihen tärkeimpään, eli asiakastyytyväisyyteen!

Kuten jo aikaisemmin totesin, niin jokaisen organisaation elinehto on asiakastyytyväisyys. Liiketoimintaa voidaan isossa kuvassa peilata hankintatoimen näkökulmalta toimitusketjuun. Käytännössä ydinliiketoiminnan palvelu-/tuotantoprosessia voidaan verrata toimitusketjuun, jota hankintatoimen näkökulmalta voidaan kehittää prosessin osa-alueiden yksittäisessä tekemisessä. Strategiset kumppanit ovat yhteisrintamassa suunnittelemassa ja palvelemassa loppuasiakasta. Liiketoiminnan kasvu syntyy uusien innovaatioiden kautta. Toimittajakenttä on tärkeimpiä innovaation lähteitä ja yrityksen yhtenä tavoitteen tulisikin olla toimittajilleen haluttava asiakas eikä siis pelkästään toimia pelkkänä laskutusasiakkaana.

Me Tenderit Oy:n ja xTeddy Oy:n osalta haluamme tulevaisuudessa olla haluttu kumppani myös toimittajille, jolloin hyödyt molemmin puolin kertaantuvat ja uudet innovaatiot toteutuvat palvelemaan markkinoita.

Hankintatoimen mallien toimivuuden todisteena on uusi liiketoimintamalli AutoTeddy.fi

Käythän tutustumassa Tenderit Oy:n tiimin viimeisimpään projektiin luoda uusi AutoTeddy.fi vaihtoautoliiketoimintamalli hankintatoimen menetelmiin peilaten. Olemme oppineet AutoTeddy-matkalla paljon ja uskallan väittää, että lisähyödyt juuri teidän organisaation liiketoiminnan kehittämiseen hankintatoimen menetelmin ovat entisestään vahvistuneet. Siitä osoituksena uudet mahtavat toimittajakumppanit ja pehmeät karhukumppanimme AutoTeddyt!

Aloitetaan yhteistyömme hankinta-analyysillä, jonka avulla voimme konkretisoida helpoiten kehitys- ja säästökohteet. Soita minulle niin kerron lisää niin AutoTeddyn myynti- ja ostopalveluista, kuin Tenderit hankintatoimen palveluihin.

Askel parempaan kannattavuuteen

Askel kerrallaan kohti kehittymistä ja kasvamista. Niin ihmisen kuin yrityksenkin kasvaminen tarkoittaa aina uuden askeleen ottamista kehittymisen ja kasvamisen varmistamiseksi.

Liiketoiminnan kannattavuuden johtamisen näkökulmasta, voidaan yritystoiminnan kannattavuuden kasvu nähdä uusien liiketoiminnan osa-alueiden tunnistamisen kautta. Poistuttaessa siitä myyntiorientoituneesta yritystoiminnan johtamisesta, on ensimmäisten askelien ottaminen uudelle osaamisen alueelle varmasti työlästä.

Peilatessa asiaa yksittäisen liiketoiminnasta vastuussa olevan henkilön tekemiseen, niin kaikilla tämä laaja-alaisten näkemysten hakeminen voidaan kokea liian suurena askeleena, jopa riskinä liiketoiminnalle/omalle johtajuudelle. Yritys voi jäädä kehityksessään ja kannattavuuden kasvamisessa paikoilleen johtajansa urautumisen vuoksi tai vaikkapa muiden arvojen ohjatessa elämää vahvemmin organisaation kehittämiseltä. Jossain tapauksissa johto tai johtaja voi olla yrityksen kannattavuuden ja kehittymisen esteenä. Ovatko päätöksesi aina yrityksen edun mukaisia vai väistöliike pois epämukavuusalueelta?

Mitä pidempään kehityksen polulta on astuttu ohi, sitä vaikeampaa on palata siihen takaisin. Eteenpäin ja aina vain korkeammalle asiantuntijuuden tiellä päästäessä, helpottuu liiketoiminnan johtaminen isommassa helikopteri-perspektiivissä. Kyvykkyyksien tunnistaminen ja varsinkin niiden kasvattaminen organisaatiossa, kasvattavat uusia ja vahvoja organisaation liiketoiminnan johtajia. Näiden uusia näkökulmia sisäistävien liiketoiminnan johtajien taidot ja kyvykkyydet varmistavat organisaatioiden elinehdot, myös tulevaisuudessa. Kyvykkyyksien tunnistamisen esteitä ovat monet asiat, joista muutamia mainittakoon: persoonalliset taipumukset, kouluttautuminen, lähimmät esimiehet ja työpaikan kulttuuri, ja monet ja monet muut seikat, joihin ei välttämättä voi vaikuttaa.

Mutta mitä tulee hankintatoimeen eli ulkoisten resurssien johtamiseen.

 • ”Nyt en ymmärrä yhtään mistä sinä oikein puhut”
 • ”Kyllähän me ostaa osataan”
 • ”Luuletsä et sä voit tulla meitä opettamaan tekemään asiat paremmin, kun ollaan tehty tätä jo 30 vuotta”
 • ”Joo me ollaan kilpailutettu tätä ja tota”
 • ”Meillä on kaikki hyvin, ei ole tarvetta”

Niin, peruskäsitteiden kohdalla ollaan hyvin täysin eri planeetoilla eri ymmärrystason omaavien kesken. Varmasti oma syy on itse asian myyjäpuolellakin, ettei osata kaikissa tapauksissa viedä asiaa riittävän kohderyhmää vastaavalle ymmärrystasolle.

Itse en lähtisi kenellekään väittämään vastaan asiassa, mikä ei välttämättä ole täysin vesiselvää sinulle itsellesi. Varsinkin jos toinen tarjoaa auttavaa kättä – uudenlaista näkökulmaa asioihin sinua auttaaksesi. Aina pitäisi olla aikaa kuunnella puoli tuntia uusia ajatuksia. Asiat voidaan aina tehdä paremmin.

Omaan ajatusmaailmaan sopii hyvin sana ”asiantuntija”, ei ”kaiken asioiden asiantuntija”. Tendereiden tapauksessa hankinta-asiantuntija.

Mitä tulee hankintatoimeen, tämä on hyvin paljon muutakin kuin kilpailuttamista. Anna meidän tulla kertomaan puolessa tunnissa, miksi hankintatoimen oppeja kannattaa ajaa organisaatioon sisään. Ei haittaa, vaikka teillä ei olisi mitään käsitystä hankintatoimesta, sitä varten me olemme.

Ota askel parempaan kannattavuuteen.

 

Yritysautokaluston hallinnointipalveluja kannattaa kilpailuttaa

Ajoneuvokustannukset ovat kokonaisuudessaan merkittävä kustannuserä liiketoiminnan kuluissa. Näiden järkeistäminen asiantuntijan toimesta kannattaa, mutta välttämättä se ensimmäinen vastaantuleva palveluntarjoaja ei ole se paras vaihtoehto.

Autokonsultit auttavat juuri teidän organisaatiota hankintapalvelulla selvittämään kokonaiskustannusten nykytilan ja kartoitetun tarpeen perusteella kilpailuttamaan kokonaistaloudellisimman autokaluston hallinnointimallin tai -kumppanin tarpeisiinne.

Kustannusten seuranta organisaatiossa on suurennuslasin alla

Palveluntarjoajia rahoitus- ja leasingratkaisujen markkinoilla on monia, jotka tarjoavat ratkaisunsa tehdä kustannussäästöjä. Miten tehdä päätös siitä, että kenen palveluratkaisut ovat juuri meidän organisaatiolle oikea?

Nykyisessä markkinatilanteessa kokonaistaloudellisinta hankinta- ja rahoitusmuotoa tarjoava voi pidemmän aikavälin tarkastelulla olla vastaavaa palvelua tarjoavan osalta huomattavastikin kalliimpi. Kustannusten optimointi autokaluston osalta on tärkeää. Tarkalla nykytila-analyysillä ja tarpeen määrittämiselle pystytään kilpailuttamaan useita palveluntarjoajia ja valita varmasti kokonaistaloudellisesti ja -laadullisesti paras toimija.

Tiesithän, että tärkeintä on tunnistaa nykytilan ja halutun/tarjotun kustannustason toimintaerot, kun halutaan tehostaa yrityksen kustannustehokkuutta ja löytää säästökohteita. Tärkein lähtökohta on löytää kirkas nykytila kustannusrakenteesta ja siitä kuinka monelle palveluntarjoajalle rahavirtoja jaetaan. Autokonsulttien toiminnan lähtökohtana on löytää laatu- ja toimintatasoa heikentämättömiä kustannussäästökohteita. Ammattimaisesti hoidettu hankintaprosessi varmistaa yhteistyökumppanin jonka taholta yritysautoilun kustannuksia pienennetään ja erityisesti toiminnan riskejä kartoitetaan. Tehokkaasti sopimukseen sidottuna palveluntarjoaja sitoutuu alentamaan kustannuksia, riskejä, vapauttaa pääomaa ja mikä tärkeintä parantaa käyttäjien, eli henkilöstön tyytyväisyyttä.

Yritysapu – Autokonsultointipalvelu sisältää seuraavan palvelusisällön:

 • Kustannusanalyysi (tilikauden ajoneuvokaluston kustannusten läpikäynti)
 • Volyymien tunnistaminen, sekä palvelutarjoajien ja toimittajien tunnistaminen
 • Autopolitiikan/-ohjeistuksen tarkastelu ja päivitys
 • Autovalintaprosessin selkeyttäminen ja kustannusten optimoinnin
 • Ehdotuksen järkeistämisen mallista ja/tai yhteistyökumppanista

Varaa aika autoalan- ja hankintatoimen asiantuntijoilta oma palveluaika yrityksesi autopolitiikan terveystarkistukseen. Valitaan yhdessä varmasti kokonaistaloudellisin ja laadukkain yhteistyökumppani yritysautoilun kokonaiskustannuksia alentamaan.

www.autohankinnat.fi/yritysapu/

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta – Yhdessä Enemmän

Kolme kaaratenderiä on tositarina kolmesta autoalan konkarista, joidenka huikean jännittävät tapahtumat autoalan historian juonteiden ohjaamana ovat kiehtoneet yhä enemmän uusia sukupolvia. Voisiko tällä kolmen koplalla riittää resurssit muuttaa autoalaa? Ei varmaankaan riitä kolmestaan, mutta yhdessä juuri sinun ja muiden kanssa riittää.

Tämän tarinan ja todellisuuden yhteinen visio on olla Yhdessä Enemmän.

Kolmen kaaratenderin taival ei ole ollut täynnä remuamista, ryyppäämistä ja tappelua – konjakkilasien kalistelua. Vaikkakin samaa draamaa, kun monessa muussakin tarinassa tai todellisuudessakin on ollut kuten juonittelua, panettelua ja salaisia ”rakkauskohtauksia” uusien kumppaneiden kanssa.

Ennen kaikkea tenderit haluavat olla, kuin aikanaan olleet kolme muskettisoturia, joiden tapaan he haluavat olla jälkipolville esikuvallisia esimerkkejä ihmisten keskinäisestä luottamuksesta, ystävyydestä ja toveruudesta, joka ei petä toisiaan tai asiakastaan koskaan eikä missään olosuhteissa. Todellisten ystävien motto kertoo tyhjentävästi kaiken: Yksi kaikkien ja kaikki Yhden puolesta – Yhdessä Enemmän!

Kolikolla on kaksi puolta, kumpaakaan väheksymättä. Kumpi parempi?

Kuten aina niin supersankareilla on kaksi puolta ja kahdet kasvot, joilla auttaa riistettyjä ja ottaa pois niiltä, joilla on toisille annettavaa. Toiselta puolelta maskia löytyy supersankari Robin Hood joukkioineen. Nykyajan tapaan myös sankarit ovat monipuolisia ja moniulotteisia henkilöitä, jotka haluavat tehdä enemmän vähemmällä. Haluamme ottaa rikkailta ja antaa niitä köyhille sanan merkityksessään, ehkä kuitenkin lain ja sääntöjen puitteissa.

Konkreettisestiko – tarkoitan sitä, että tarjoamme juuri hankintapalvelujamme pienille ja keskisuurille pk-yrittäjille, jotka rypevät tässä suurien, mahtavien ja rikkaiden keskuudessa ja koittavat pärjätä armottomilla markkinoilla.

Me Tenderit haluamme olla yritysmaailman Robin Hoodeja ja Muskettisotureita. Tarjota apuamme entistä haastavimmilla markkinoilla ja tuoda vaurautta pienille ja keskisuurille. Tarjoamme osaamistamme ja resurssejamme käyttöönne ja lupaamme tehdä pienemmällä osuudella teille ja meille enemmän.  

Oli tarpeenne miten pieni tai strategianne miten suuri tahansa, niin olemme juuri teitä varten auttamassa eturintamassa saavuttamaan haaveenne toteutumisen. Olemme päivittäneet nuolivarastomme palveluita vastaamaan nykypäivän taistelun vaatimuksia ja siksi olemme tuotteistaneet työkalumme vastaamaan nykypäivän digitaalisten rahakuljetusten keskeyttämiseen.

Pelisäännöt ovat muuttuneet niin hurjasti, että nuolet ovat vaihtuneet moderneihin hankinnan ”aseisiin”. Onpa maailma muuttunut vuosisatojen aikana niinkin suuresti, että toimintoja on saatu universaaliksikin ja osaamista voidaan hankintatoimen rintamalla monistaa myös muiden toimialojen käytettäväksi. Liity joukkoihimme olit sitten muskettisoturi tai jousi- tai miekkailumestari. Vieraile sivuillamme www.tenderit.fi tai www.autohankinnat.fi ja valitse kumman joukkoihin sinä kuulut.

 

 

 

 

Tiedätkö suhteenne oikean markkina-arvon?

Luottamus antaa tilaa ja mahdollistaa kyseenalaistamisen, myös ulkopuolisen tekemänä. Tai näin sen ainakin tulisi olla. Suhteissa kuin suhteissa oman markkina-arvon selvittäminen suhteen aikana kuuluu asiaan. Ajan kuluessa toimintaympäristö suhteen ympärillä muuttuu, vaikka suhteen toimintaehdot säilyvätkin. Jos toimintaympäristön muutoksessa, toimintaehtojen pysyminen kilpailukykyisenä ei ole jatkuvan seurannan kohteena saattaa siihen puuttumattomuus olla vahvasti toisen osapuolen kannattavuutta, elinkelpoisuutta kuormittava asia.

Syy toimintaehtojen tarkastelematta jättämiseen uskotaan ja perustellaan vahvaan olettamukseen, että hyöty molemmin puoleisesta kaupankäynnistä takaa kaupankäynnin hintojen kilpailukyvykkyyden. Jos näin on, niin kummallakaan osapuolella ei pitäisi olla ongelmaa toimintaehtojen tarkastelusta.

Esimerkkinä vaikka parisuhteessa, on aivan luonnollista, että välillä hyvässäkin parisuhteessa käydään vapailla markkinoilla pynttäytyneenä tsekkaamassa, että mikä on tämän hetkinen markkina-arvo. Tämä ei tarkoita sitä, että hyvää suhdetta pitäisi tarkastelun takia irtisanoa, tai suinpäin sännätä uuteen suhteeseen. Parhaimmassakin ja onnellisimmassakin suhteessa voi toimintaehdot olla sidottu vahvoihinkin juridisiin ehtoihin, joiden tarkastelu pitäisi olla molempien oikeus ja velvollisuus.

Liiketoimintasuhteissa perimmäinen vietti ja toiminnan peruste on ansaita

Perusteet markkinahinnan ja toimintasuhteen tarkasteluun on aivan luonnollista ja tämän pitäisi varsinkin liiketoimintasuhteissa olla kiveen hakattu sääntö. Vaikka kauppaa tehdään molemmin puolin, on vahvimpana viettinä taustalla aina ansaita. Tämä on hyvin luonnollista ihmisyydessä ja erityisesti liiketoiminnassa. Se on aina mukana liiketoiminnassa, vaikka miten hyvältä ja mahtavalta suhde tuntuisikin.

Haluamme tarjota lahjomatonta tarkastelua vastavuoroisesti kauppaa tekeviin suhteisiin. Täysin faktaan perustuvaa tarkastelua ja ulkopuolista arviointiapua siitä, että mikä on suhteen todellinen arvo verrattaessa sitä sen toimintaympäristön ulkopuolella olevaan markkina-arvoon. Tämä ei tarkoita, eikä saa olla uskomus että se olisi osoitus luottamuspulasta, vaan pikemminkin satsaus yhteistoimintaa, mutta entistä paremmalla avoimuudella ja rehellisyydellä. Molempien osapuolien on pystyttävä elämään ja hengittämään, tekemään voittoa.

Me tenderit olemme toimittajasuhteiden terapeutteja ja sovittelijoita. Kerromme ulkopuolisen silmin suhteenne arvot, arvet ja parantumattomat haavat. Markkina-arvon ja ulkopuolisten mahdollisuuksien selvittämisen jälkeen arvioidaan halutaanko parisuhteessa jatkaa uusin ehdoin vai jatketaanko molempien osalta omia teitä.

Hankintatoimen eli ulkoisten resurssien johtamisen näkövinkkelistä strategisimmat toimittajasuhteet voivat olla hyvin pitkällä vietyä yhteistyön osalta. Toimintamallien ja kustannusrakenteen läpinäkyvyys syvällisissä yhteistyösuhteissa osoitetaan parhaimmillaan kirjojen avaamisella yhteistyökumppanille. Jokainen ymmärtää, että luottamus on tässä pisteessä hyvin vahva, mikä myös mahdollistaa avoimen ja innovatiivisen yhteistyösuhteen.

Kuvainnollista on nähdä parisuhteen kumppani Aatamin tai Eeva asussa täysin ilman rihman kiertämää, jossa sormukset ja sopimukset on vaihdettu, merkkinä luottamuksesta ja tahdosta yhteiseloon.

Strategiset toimittajayhteistyösuhteet voivat johtaa parhaimmillaan yhteisiin uusiin liikeideoihin, joissa win-win-tilanteen ja molemmin puolisen menestyksen tavoittelu jatkuu kumppanien kanssa. Tätä voidaan verrata parisuhteen syventymiseen ja mietteisiin elämän jatkamisesta omilla lapsilla, uuden elämän luomiseen.

Terapeuttisin terveisin Tenderit..

 

 

 

 

kustannussäästöt hankintatoimen menetelmin

Kustannussäästöt hankintatoimen menetelmin voi pelastaa asiakassuhteen

Kohtaamme lähes päivittäin palvelumme rinnastusta perinteisen Cost Management -toimintaan. Lähes poikkeuksetta sana kustannussäästöt herättävät närkästystä puhelun vastapuolella. Haaste toisaalta on, että ymmärryksessä hankintatoimeen on niin matalalla ,että ainoa sana palveluun liittyen ymmärretään on Kustannussäästöt.

Hankintatoimen palvelun lopputuloksen vertaaminen perinteiseen Cost Management palvelun lopputulokseen on suuri väärinkäsitys. Haluan korjata asiaa ja kertoa hieman palvelujen lopputuloksen ja menetelmien eroista.

Molemmat palvelut perustuvat ydinajatukseen tuoda asiakasyritykselle liiketoiminnan kannattavuutta. Lopputuloksella ja toteutetuilla menetelmillä on kuitenkin suuri ero. Mainittujen palvelumallien toiminnan samaistuksessa on hämärtynyt käsitys, että molemmissa pyritään pelkkään ostoehtojen parantamiseen/hinnanalennukseen.

Hankintatoimen palvelumallin suurin ero on juuri siinä että se ei ole pelkästään hinnan vinguttamista

Hankintatoimen menetelmin haetut kustannussäästöt perustuvat toiminnan tehostamiseen ja toimittajasuhteiden kehittämiseen. Perinteisen kustannussäästöihin perustuvien palvelujen (Cost Management) palvelujen perimmäinen tarkoitus on poimia pikavoitot toimintaehtojen, eli ostoehtojen parantamisesta.

Suurin ristiriita hankintatoimeen verrattuna toiminnassa on perimmäisessä tarkoituksessa puuttua pelkkiin ostoehtoihin kustannushallinnan näkökulmalta. Hankintatoimella toki tähdätään kustannussäästöihin, mutta toimintaan lähestymisen kulma on täysin päinvastainen. Hankintatoimen menetelmin organisaation nykytoimintaa tarkastellaan ja toiminnan kehittämisellä ja toiminnan järkeistämisellä haetaan uusia synergioita, pysyviä tapoja tehdä kustannussäästöjä. Yksinkertaisesti siis kehittää toimintaa ja tuoda sitä kautta pysyviä kustannussäästöjä.

Palveluntarjoajan ja asiakkaan kannalta Cost Management -palvelun helppous houkuttaa, vaikka toiminnan säästöt lakkaavat perävalojen poistuessa horisonttiin.

Hankintatoimen näkökulmalta hinnanalennukset ovat yhtä lailla kustannussäästöjä. Selvä ero on kuitenkin siinä, että kokonaistoimintaa tarkastellaan. Toimintamallien, prosessien tarkastelemalla ja kehittymisen varmistamisella luodaan pysyviä ja skaalautuvia säästöjä. Pelkkien yksikkökustannusten seuraamisen lisäksi hankintatoimen menetelmin varmistetaan yhteistyön kehittäminen palveluntarjoajan/tavarantoimittaja kanssa.

Toiminnan kehittämisen voima on juuri siinä, että ymmärtää todellisen potentiaalin tehdä toiminnallisia kehitystoimia ymmärryksestä kokonaistoiminnan tekijöihin. Toiminnan tarkastelu ja kehitystoimet koko toimitusketjun vaiheisiin vaikuttavat prosessien toimivuuteen ja tehokkuuteen. Tehokkuus, toiminnan kehittyminen ja pysyvät kustannussäästöt löytyvät yhteistyöstä ja yhteisistä innovaatioista. Takuu palvelutarjoajan ”kilpailuttamien” toimintaehtojen pysyvyydessä on selvästi pidempi ja parempi rakenteellisen kehittämisen ja seurannan työkalujen ansioista.

Käytännön toiminnan eroja kustannussäästöpalveluihin ja hankintatoimen palveluita verrattaessa

Perinteisiä Cost Management palveluita tarjoavien palveluntarjoajien toimintaa peilatessa, näiden yhteinen tekijä on markkinoilla etsiä halvin toimittaja kilpailutettavalle kohteelle. Aie sinänsä on hyvä, mutta lopputulos asiakkaan kannalta ei varmasti ole paras.

Lopputulos hyvistä aikeista huolimatta tekee lopputuloksesta epätyydyttävän juuri saavutettujen ostoehtojen pysyvyyden näkökulmalta. Ainakin sellaisille asiakkaille, jotka ovat palvelusta uskoneet saavansa pitkäaikaista hyötyä. Loppujen lopuksi asiakasyrityksen kannalta ei ole paras vaihtoehto pelkästään säästää rahaa ostoehdoista.

Ongelmana on, että hinnanalennuksia yksinään on harvoin helppoa rinnastaa todellisiin kustannussäästöihin, koska niitä sovelletaan vain yksikkökustannuksiin. Todellisuus on toinen, kun ymmärrys tarpeesta, laadusta ja menekistä tulevat mukaan asiaan. Toiminnan tehokkuuden kehittymisen tullessa mukaan yksikkökustannuksilla on hyvin vähäinen merkitys kokonaiskustannuksiin. Mitkä jatkossa todella merkitsevät on mm. vaihto-omaisuuden sitoutumisen vähentymisen ja mm. varastotoimintojen, myynti- ja jälkimarkkinointiprosessien tehostumisen vaikutukset.

Tavarantoimitusten ja laskujen yms. virheiden vähentyminen ja operatiivisen toiminnan tehostuminen tuovat merkittäviä säästöjä ja lisähyötyjä pelkkiin yksikkökustannuksiin verratessa. Piilokustannuksen vähenevät ja toiminnan tehostuminen vapauttaa työaikaa ydintoimintojen hoitamiseen.  Toiminnan kehittyminen vie kehittämisen suunnan pois hinta- ja saatavuusriskien (mm. ylivarastoinnin) ajattelusta operatiivisen ja toimittajayhteistyön kehittämiseen.

Monessa tapauksessa talousjohtaja ymmärtää vain numeroiden vähentymisen vaikutukset

Jos talousjohtaja viittaa säästöillä pelkästään ostohintojen vaikutukseen, voi hankintatoimen saloihin tutustunut asiantuntija osoittaa toiminnan kehittymisen ja ostoehtojen yhteisvaikutuksen merkityksen kirjanpidon viimeiselle riville. Jos siis hankintatoimen näkökulmalta halutaan mitata kustannuksia, niin asia ei ole ihan niin yksinkertaista, että kustannussäästöjä lähdetään mittaamaan pelkkien ostohintojen muutoksesta.

Hankintatoimen näkökulmalta Cost Management -toiminnan yleistyksistä pahinta on juuri pelkkä ostohinnan korostaminen ja siihen palkkion sitominen. Sillä jossain tapauksessa pelkkä hinnan tarkastelu aiheuttaa yritykselle negatiivista vaikutusta pitkällä aikavälillä. Sillä sen edullisimman toimittajan vaikutus asiakastyytyväisyyteen huomataan vasta sitten, kun autokaupan termein takavalot ovat hävinneet horisonttiin.

Hankintatoimen perustana on aina loppukäyttäjän/asiakkaan tyytyväisyys toimitusketjun tehokkuuden näkökannalta.

Kerrattakoon kertaalleen, että hankintatoimen ja sen kokonaiskuvan hallintaa liittyvän Supply Chain Managementin (SCM) tarkoituksena on yleisesti hallita toimitusketjun prosesseja, jotka kattavat kaikki liikkeet ja raaka-aineiden varastoinnista aina valmiiden tuotteiden lähettämiseen kuluttajalle.

Kokonaistoimitusketjun tarkoitusta ajatellen, on hyvä ymmärtää kokonaiskuvaa. Joten siitä hieman tiivistystä. Jotta voidaan lisätä kustannustehokkuutta liiketoiminnoissa, on niin tuote-, kuin palveluhankintojen toimitusketjussa otettava huomioon hankintapäätöksen vaikutus lopputulokseen. Siis siihen tärkeimpään, eli asiakastyytyväisyyteen. Ilman tyytyväisiä asiakkaita ei ole liiketoiminnan jatkuvuutta.

Laadun huomioiminen hankintatoimen näkökulmalta

Kuten aiemmin viittasin, niin huono laatu vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Tyytymättömät asiakkaat luovat kustannuksia. Vialliset tuotteet tai epäonnistuneet palvelut toistetaan. Vialliset tuotteet palautuvat ja ne käsitellään varastossa, ja lopuksi romutetaan. Viallisten tuotteiden myyntien tuomat katteet hukkuvat reklamaatioihin ja huonolaatuiset tuotteet myyvät huonosti.

Yrityksen maineen menettäminen vaarantaa koko yrityksen liiketoiminnan. Hinta edellä valitut palveluntarjoajat ja tavarantoimittajat lupaavat aina tuotteita halvempaan hintaa ja jopa parempaan laatuun vedoten. Pelkkään hintaan perustuvat hankintapäätökset johtavat kustannusten nousemiseen jälkimarkkinatoimintojen puutteiden takia. Viimeiseen vingutetut hinnat eivät sisällä elinkaaren loppuvaiheita.

Ymmärryksen puutteessa ei tunnisteta, että esimerkiksi tuotteiden hinnan määräytymisessä suurin osa määräytyy tuotteen suunnittelukustannuksista. Seuraavana merkittävä kustannuseränä on materiaalin laatu. Toisin sanoen, jos toimittajahinnan merkitys ja hinnan polkeminen on tärkein arvosteluperuste niin hintojen polkeminen aiheuttaa liiketoimintaan sen että hinnat nousevat ajan mittaan väistämättä. Valitettavasti Cost Management perusteilla valitun toimittajan vaihtamisprojektissa ei ole vaihtoehtoja. Uusi ja toiminnan kehittämiseen ja kustannustehokkuuteen sidottava toimittaja on ajettava läpi uudestaan hankintatoimen menetelmin suunnitellun validointiprosessin mukaan uudelleen.

 

 

kustannussäästöt hankintatoimi kustannussäästötaitajajien uusi sukupolvi epäsuorat hankinnat

Kustannussäästötaitajien seuraava sukupolvi on jo täällä

 

 • ”Keitä te ootte te Tenderi-poijjaat”, näin hauskasti kiitos on meitä tituleerattu.
 • ”Kuinka voimme auttaa teitä, jotta voitte auttaa meitä” – on jo kermaa korville.

Keitäkö me Tenderi-pojjaat ollaan

Tenderit ovat kustannussäästöjen taitajia ja hankintatoimen näkökulmiin vahvasti peilaavia ammattilaisia. Autoala on meitä lähellä sydäntä, mutta hankintatoimen ja epäsuorien hankintojen osalta olemme toimialariippumattomia. Tarjoamme kustannussäästöjä ja järkeistämme organisaation sisäistä ostotoimintaa tarvittavalla osaamisella ja työkaluilla – näin lyhyesti.

Niin, miksikö meidän tapa on sitten oikea tapa? Avullamme organisaation ei tarvitse sitoa toimintaa useiden vuosien mittaisiin yhteistyösopimuksiin, vaan sisäisen osaamisen kehittyminen varmistaa kustannussäästöjen pysyvyyden ja kehittymisen yrityksen omin avuin.

Usko tai älä, mutta pelkästään tuotteiden ja palvelujen oikean markkinahintatason varmistaminen ei pelkästään riitä, vaan myös käytännön ostotoiminnan järkeistäminen varmistaa todelliset ja pysyvät kustannussäästöt. Yhdessä nämä asiat varmistavat asiakasorganisaatiolle tasalaatuisen palvelutason ja toimittajayhteistyön kehittymisen takaavan markkinahintatason

Totta on, että kustannusten kilpailuttaminen kannattaa, mutta Kaizen- tendereille, pelkkä hyvä ei riitä

Kustannusten kilpailutuksella yritys säästää kuluissa ja toiminnan järkeistäminen vapauttaa resursseja. Kasvattaaksemme hankintatoimen roolia, tulee tunnistaa hankintojen merkitys ja asema yrityksen sisällä. Tietoinen tulee olla myös hankintojen volyymista ja rakenteesta, jotta hankintatoimen nykytila hankintatoimen kehityskaarella tunnistetaan.

Osataanko yrityksessä vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Keneltä ostetaan?
 • Mitä ostetaan?
 • Kuinka paljon?
 • Kuinka paljon sitoutuu pääomaa?
 • Kuinka helposti hankinta tapahtuu?
 • Miten hankintaa pitää valmistella?
 • Millaisia ovat toimitusajat?
 • Mikä on tuotteiden/palveluiden saatavuus?
 • Mitkä tekijät tähän vaikuttavat?
 • Millaisina kokonaisuuksina hankintoja tulisi käsitellä (tuoteryhmät ja kategoriat)?

Hankintatoimen strategisuuden ymmärtäminen korostaa hankintatoimen roolia organisaatiossa

Mikäli hankinta nähdään rutiininomaisena tukitoimintona, jää kokonaisuus usein pois tarkasteluista ja huomio kiinnittyy ainoastaan hankintahintaan. Hankintahinta ei välttämättä johda kustannusten optimoinnin kannalta parhaaseen lopputulokseen. Tästä syystä yrityksen tulisi huomata myös välilliset kustannustekijät. Kaiken kehitystyön perustuksena on nykytilan analysointi, jonka jälkeen tavoitteet voidaan määrittää. Käytännössä siis että mihin tasoon halutaan päästä ja miten tähän päästään. Kysymyksiä tavoitetilaa ja hankintastrategiaa määriteltäessä.

 • Kuinka pitkän aikavälin hankintastrategia halutaan luoda? Halutaanko esimerkiksi kahden vai viiden vuoden strategiset linjaukset.
 • Kuinka yksityiskohtaisesta hankintastrategiasta halutaan luoda?
 • Hankintastrategian dokumentointi, viestintä ja ylläpito: Painetussa muodossa viestiä on helpompi jakaa organisaation sisällä. Tämä auttaa myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Toisaalta hankintastrategian tulee vastata myös ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Hankintastrategian haasteena ovat hankittavien tuotteiden ja palveluiden laaja kirjo sekä toimittajien erot. Tällöin yleisiä tavoitteita ja toimintatapoja on vaikea määrittää ja hankintoja kannattaa ryhmitellä eri kategorioihin.

Jos olet kiinnostunut keskustelemaan miten teidän organisaatiossa päästää kehityskaaressa eteenpäin, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä, jos emme ole ennen teitä jo yhteydessä.

 

Minun kanssa et ole pakosta naimisissa, varsinkaan ilman terveystarkistusta

Kustannussäästöjä tarjoavien palvelumarkkinat käyvät kuumimmillaan. Ehdotan että et tee päätöstä palveluntarjoajasta ennen, kun olet tavannut meidät!

Tarjoamme jotain vertaistaan vailla olevaa – täysin Uutta ja ennen näkemätöntä.

Mitä nykyisessä palvelumarkkinoiden mallissa kyseenalaistemme hankinnan ammattilaisina, on sen toimintaehtojen, palvelun lopputuloksen pysyvyyden varmistaminen. Kilpailutettujen toimintaehtojen seuranta on ulkoistettu/sidottu palveluntarjoajalle ja samalla yhteistoiminta on sidottu monivuotiseen yhteistyösopimukseen – pakotettuun avioliittoon.

Yhteistoimintasuhde perustuu molemminpuoliseen tarpeeseen ja siksi me emme usko sidottuun yhteistoimintaan. Molemminpuolista suhdetta on vaalittava ja myös suhteen päättymiseen ja omillaan pärjäämiseen on varauduttava. Siksi me haluamme tarjota asiakkaillemme tarvittavan osaamisen ja työkalut vaalia hyvinvointiaan senkin jälkeen, kun yhteistoiminnan tarve päättyy.

Me rakennamme, vaalimme ja kehitämme yhteistyösuhdettamme koko ajan. Me emme sido teitä vuosien sopimuksiin, vaan teemme kaikkemme yhteistyön eteen, mutta varmistamme että pärjäätte tulevaisuudessa tarvittaessa myös ilman meitä.

Ulkopuolinen palvelusuhde pitää perustua tarpeeseen, ei pakotettuun suhteeseen

Liiketoimintaa tukevien tuotteiden ja palveluiden epäsuorien kulujen (ostojen, kustannusten, kuluerien) kilpailuttaminen on normaalia toimintaa yrityksessä kuin yrityksessä. Hankintatoimen termein puhutaan epäsuorista hankinnoista näiden kuluerien tapauksessa.

Niin tai näin, jos on kustannuksia kilpailutettu, ollaan siis tunnistettu ensimmäinen porras hankintatoimen hyödyntämiseksi omassa yrityksessä, hyvä niin. Paljon on kuitenkin tästä lähtötasosta vielä kehitettävää ja tekemistä. On asiakkaasta tahtotilasta kiinni, että mihin tasolle kehityskaaressa halutaan. Jos koko kehittymisen potentiaalia ei tiedetä tai tunnisteta jäädään pelkästään portaisiin kompuroimaan.

On selvää, että pikavoitot löytyvät toki toiminnan alussa, jolloin potentiaali on suurinta. Juuri niiden ensimmäisten portaiden osalta, kun kuntoa ei olla vielä rasitettu.

Mitä pitäisit ehdotuksesta, että tunnistetaan ensin nykytila/isokuva ja päätetään sen jälkeen mitä tehdään. Hankintatoimen näkökulmasta kustannuskilpailutuksella ollaan ottamassa vasta ensiaskeleita hankintatoimen kehityskaarella ja kävelyynkin on vielä matkaa, juoksemisesta puhumattakaan.

Kokonaiskuva, kunto on testattava ennen maratoniin lähtemistä

Miksi siis mennä siitä, mistä aita on matalin, kun pysyvä ratkaisu on edessäsi. Saat mahdollisuuden aloittaa samalta ensimmäiseltä portaalta, mutta oikeasta portaikosta, josta portaat ei lopu kesken. Varsinkaan et joudu kävelemään niitä yhä uudestaan ja uudestaan uudelleen.

Saavutat siis samat kustannussäästöt, mutta et sido yritystänne vuosien kestoisiin sopimuksiin ja saat itse mahdollisuuden hallita ostojen kehittymistä (säästöjen realisoitumista). Halutessanne otamme kantaa ostotoiminnan järkeistämiseen, sillä kolikon toinen puoli tarjoaa paljon lisäarvoa kuin pelkästään kilpailuttamisella saavutettavaa säästöä.  Joka tapauksessa, lopputulos mahdollistaa hankintatoimen kehityspolun eteenpäin ilman riippuvuutta ulkopuolisista palveluntarjoajista.

Ota ensiaskel hankintatoimen maailmaan kanssamme helpolla lähestymismallilla, mikä ei kuormita yritystänne yhtään enempää kuin mitä itse haluatte. Jos koet olevasi pari porrasaskelmaa ylempänä tai vaikka puolivälissäkin portaikkoa, niin aina on portaikossa kaidetta tarjolla seuraavan portaan tavoittamiseksi. Laita rohkeasti viestiä, niin keskustellaan aiheesta lisää.

Ps. Kaikkihan tietää vanhan tutun viisauden: liikevaihto tehdään myymällä ja tulos ostamalla. Päivitämme tämän tälle vuosituhannelle: liikevaihto tehdään myymällä ja tulos hankintatoimella.